4.3 ΕΠΙΤΡΟΦΗ TURNCOIN TOKENOMICS

Υπάρχει μια ανώτατη προσφορά 1 δισεκατομμυρίου TurnCoin που δεν μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί.

Το 45% του TurnCoin είναι εμπορεύσιμο και διανέμεται στο TheXchange. Επενδυτές, διοργανωτές, συνεργάτες και πάροχοι υπηρεσιών.

Το 55% του TurnCoin είναι μη εμπορεύσιμο, μόνιμα αποκλεισμένο και ανήκει στο TheXchange. Ο σκοπός του κλειδωμένου TurnCoin είναι να χρηματοδοτήσει την παγκόσμια φιλανθρωπία και να χρηματοδοτήσει τη συνεχιζόμενη. Ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και παγκόσμια επέκταση του TheXchange & VirtualStaX

Last updated