ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Το TurnCoin προσφέρει την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε μια τεχνολογική επανάσταση που δημιουργεί έσοδα από την πιο ισχυρή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στον κόσμο:

ΠΑΘΙΑΣΜΈΝΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΌΝΕΙΡΆ ΤΟΥΣ!

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ)

Αυτή η ανακοίνωση μπορεί να περιέχει "πληροφορίες που δείχνουν το μέλλον". Οι μελλοντικές δηλώσεις πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δηλώσεις σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια, το κόστος, τους στόχους ή τις επιδόσεις του TheXchange (η «Εταιρεία»), του οικοσυστήματος ή της πλατφόρμας ή τις υποθέσεις στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα. Σε αυτήν την επικοινωνία, λέξεις όπως «μπορεί», «θα μπορούσε», «θα μπορούσε», «θα», «πιθανόν», «πιστεύω», «αναμένω», «προβλέπω», «σκοπεύω», «σχέδιο», «εκτίμηση» και παρόμοιες λέξεις και η αρνητική μορφή τους χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό δηλώσεων που κοιτάζουν το μέλλον. Οι μελλοντικές δηλώσεις δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγυήσεις για μελλοντικές επιδόσεις ή αποτελέσματα και δεν θα αποτελούν απαραίτητα ακριβείς ενδείξεις για το εάν ή τους χρόνους κατά τους οποίους θα επιτευχθεί τέτοια μελλοντική απόδοση. Τα πραγματικά αποτελέσματα της Εταιρείας, του οικοσυστήματος και της πλατφόρμας ενδέχεται να διαφέρουν από τις μελλοντικές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα τέτοιων κινδύνων όπως κατάρρευση στην αγορά κρυπτονομισμάτων, δυσμενείς ρυθμιστικές εξελίξεις και ανταγωνισμός από άλλες πλατφόρμες. Οι μελλοντικές δηλώσεις και οι πληροφορίες βασίζονται σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες εκείνη τη στιγμή ή/και στην καλή πίστη της διοίκησης σε σχέση με μελλοντικά γεγονότα και υπόκεινται σε γνωστούς ή άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες, υποθέσεις και άλλους απρόβλεπτους παράγοντες, πολλοί από τους οποίους είναι πέραν των Έλεγχος της εταιρείας. Οι μελλοντικές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν αναπτύχθηκαν με βάση υποθέσεις που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη συνεχή ανάπτυξη της βιομηχανίας τεχνολογίας blockchain, την επιτυχία των συμμετεχόντων στο οικοσύστημα και τη ζήτηση για τέτοιους συμμετέχοντες στο οικοσύστημα και τη ζήτηση για τέτοια προσφορές προϊόντων των συμμετεχόντων. Η Εταιρεία δεν σκοπεύει, ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση, να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει οποιεσδήποτε μελλοντικές πληροφορίες ή δηλώσεις που περιέχονται σε αυτή την επικοινωνία για να αντικατοπτρίζουν μεταγενέστερες πληροφορίες, γεγονότα ή περιστάσεις ή κάτι άλλο, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ-ΤΑ-ΝΕΡΑ (ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ)

Αυτή η επικοινωνία μπορεί να θεωρηθεί ότι "δοκιμάζει το υλικό" σύμφωνα με τον Κανονισμό Α σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1933. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουμε μια προσφορά σύμφωνα με τον Κανονισμό Α. Οι τίτλοι που περιγράφονται δεν έχουν εγκριθεί ή απορριφθεί από την Κεφαλαιαγορά των Η.Π.Α. Επιτροπή (η «SEC») ή από τη ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας των Η.Π.Α. Οποιαδήποτε αντιπροσώπευση είναι ποινικό αδίκημα.Οι τίτλοι που περιγράφονται στο παρόν δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας των ΗΠΑ ή τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσία. Οι κινητές αξίες θα προσφέρονται και θα πωλούνται υπό την εξαίρεση από την καταχώριση που προβλέπεται από την Ενότητα 4(α)(2) του Securities Act και τον κανόνα 506(c) του Κανονισμού Δ που δημοσιεύεται βάσει αυτού και άλλες εξαιρέσεις παρόμοιας εισαγωγής στη νομοθεσία των κρατών και δικαιοδοσίες όπου θα γίνει η προσφορά. Οι τίτλοι που περιγράφονται προσφέρονται αποκλειστικά σε επενδυτές που η Securitize, ο αντιπρόσωπος τοποθέτησης της Εταιρείας για αυτήν την προσφορά, έχει επαληθεύσει ότι είναι «διαπιστευμένοι επενδυτές», όπως ορίζεται στον κανόνα 501(α) του Κανονισμού Δ που δημοσιεύεται βάσει του νόμου περί κινητών αξιών και σύμφωνα με τις απαιτήσεις επαλήθευσης του Κανονισμού 506(γ) του Κανονισμού Δ και σε πρόσωπα που δεν είναι των Η.Π.Α. σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν στις δικαιοδοσίες στις οποίες διαμένουν τα εν λόγω πρόσωπα εκτός ΗΠΑ.

Last updated